หน้าแรก

ประวัติสำนักทางหลวงที่ 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ

โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร

บุคลากร

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

ที่ตั้งหน่วยงาน

ส่วน / ฝ่าย / หน่วยงาน

Link อื่นๆ

บริการประชาชน

สถิติระยะทาง

สถิติจับกุมรถบรรทุกน้ำหนัก เกินพิกัด

สถิติอุบัติเหตุ

หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

แขวงทางหลวงลำพูน

แขวงทางหลวงลำปางที่ 1

แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

แขวงทางหลวงลำปางที่ 2

 

  บุคลากร

ในการบริหารงานและดำเนินการของส่วน ฝ่ายและงานต่างๆ ของสำนักงานทางหลวงที่1 ประกอบด้วยข้าราชการ 67 อัตรา ลูกจ้างประจำ 41 อัตรา พนักงานราชการ 32 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว 111 อัตรา ทำหน้าที่ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบในงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงที่ 1   (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560)

ประเภท จำนวน (อัตรา)
ข้าราชการประเภทตำแหน่งอำนวยการ ระดับสูง
1

ข้าราชการประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

2

ข้าราชการประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

5

ข้าราชการประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการ

8

ข้าราชการประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

8

ข้าราชการประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับอาวุโส

8

ข้าราชการประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับชำนาญงาน

32

ข้าราชการประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

3
 ลูกจ้างประจำ
41
 พนักงานราชการ
32
 ลูกจ้างชั่วคราว
111
รวมทั้งสิ้น
251