ข้อตกลงระดับการให้บริการ

 

 

งานที่ให้บริการ

งานการขออนุญาตวางหรือเชื่อมต่อท่อระบายน้ำทางหลวง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักอำนวยความปลอดภัย  กรมทางหลวง

 

 

ขอบเขตการให้บริการ

 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)

ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 0-5327-6744 ต่อ 124

โทรสาร : 0-5327-8236

อีเมล์ : doh0102@doh.go.th

พื้นที่ให้บริการ :

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

แขวงทางหลวงลำพูน

แขวงทางหลวงลำปางที่ 1

แขวงทางหลวงลำปางที่ 2

แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

หมายเหตุ : ผู้รับบริการที่มารับบริการต้องอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 1(เชียงใหม่) เท่านั้น ไม่สามารถยื่นคำขอข้ามเขตการให้บริการได้

 

วัน จันทร์ ถึงวัน ศุกร์
(เว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

ข้อกำหนดการให้บริการ

 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

1.     แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาต ตามมาตรา 39/1 ของ พรบ.ทางหลวง

 

จำนวน 5 ฉบับ

2.     สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับบริการ ในกรณีที่ผู้รับบริการเป็นเอกชน 

 

จำนวน 5 ชุด

3.     ในกรณีที่บริษัท ห้างหุ้นส่วน ให้แสดงหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ห้างหุ้นส่วนประกอบ และในกรณีที่มีการมอบอำนาจทำการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมตราประทับของผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ห้างหุ้นส่วน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ 

 

จำนวน 5 ชุด

4.      แบบแปลนแผนผัง พร้อมรูปตัดแสดงการเดินท่อน้ำทิ้งภายในที่ดินผู้รับบริการจนกระทั่งมาบรรจบ ท่อระบายน้ำทางหลวง หรือทางระบายน้ำทางหลวง เอกสารรายการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับแบบที่ยื่นขออนุญาต รวมทั้งสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรที่คำนวณ โดยวิศวกรต้องลงนามรับรองเอกสารรายการคำนวณและใบประกอบวิชาชีพฯ

 

จำนวน 5 ชุด

 

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

 

ระดับการให้บริการ

 

ระยะเวลา

1.       ขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร โดยแขวงทางหลวง/สำนักงานทางหลวง และส่งเอกสารมาให้สำนักอำนวยความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสาร หากเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน จะแจ้งให้ผู้รับบริการทำการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง ใช้เวลา 22 วันทำการ

2.       ขั้นตอนพิจารณาอนุญาต โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน  ถูกต้องและสมบูรณ์จนถึงวันที่แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้กับผู้รับบริการใช้เวลา 16 วันทำการ

3.       ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึงช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ ใช้เวลา 38 วันทำการ

 

คุณภาพ

§  ผลผลิตที่ได้รับจากงานบริการมีความถูกต้องสมบูรณ์(สามารถวางหรือเชื่อมต่อท่อระบายน้ำได้ตามแบบแปลนแผนผังที่กำหนด)

§  ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการได้คะแนนความพึงพอใจดีเยี่ยมไม่น้อยกว่า 85 %

 

ขั้นตอนการให้บริการ

 

ขั้นตอน

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1.       ผู้รับบริการยื่นเรื่องขออนุญาต

 

แขวงทางหลวง/สำนักงานทางหลวง

2.       ตรวจสอบเอกสาร/พิจารณา/ให้ความเห็น

 

กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย

สำนักอำนวยความปลอดภัย

3.       ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย พิจารณาให้ความเห็น

4.       รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย พิจารณาให้ความเห็น

5.       ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย พิจารณาให้ความเห็น และเสนอ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ.

6.       รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณา(อนุญาต/ไม่อนุญาต)

7.       ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัยแจ้งผลการพิจารณา มายังแขวงทางหลวง/สำนักงานทางหลวง เพื่อแจ้งต่อผู้รับบริการที่มาขออนุญาต

 

สำนักอำนวยความปลอดภัย

 

สำนักอำนวยความปลอดภัย

 

สำนักอำนวยความปลอดภัย

 

 

ราชการบริหารส่วนกลาง

 

สำนักอำนวยความปลอดภัย

 

 

 

 

การรับเรื่องร้องเรียน

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

1.     สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)

ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 0-5327-6744 ต่อ 124

โทรสาร : 0-5327-8236

อีเมล์ : doh0102@doh.go.th

2.       http://e-services.doh.go.th/complainboard_doh/

3.       Call Center 1586