รายละเอียดแผนงานงบประมาณตามแผน ประจำปี 2558 (27 ช่อง)

ของแขวงทางหลวงในสังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)