สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) กรมทางหลวง

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน และเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนทุกท่าน

เข้าร่วมโครงการปลูกป่าต้นไม่พะยูง เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๙๐ ล้านต้น

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๙๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๖๐

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๘๔ พรรษา พ.ศ.๒๕๕๙

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ๖๕ พรรษา พ.ศ.๒๕๕๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๕๘

 

ต้นพยุงหรือพะยูง

เมล็ดพันธุ์
ต้นกล้า
ไม้พยุงหรือพะยูง

 

ต้นพยุงหรือพะยูง

เป็นต้นไม้ที่มีสีสันสวยงาม ชาวไทยนิยมนำมาใช้ในการทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ ไม้ถือ และแกะสลักสิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องมือต่างๆ

มีคุณภาพดี จึงเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้นคนไทยยังเชื่อถือกันมาแต่โบราณว่า ต้นพะยูงเป็นต้นไม้มงคล

บ้านใดปลูกต้นพะยูงไว้ประจำบ้านจะทำให้บ้าน และผู้อยู่อาศัยมีความเจริญมั่นคง สมกับชื่อต้นไม้ ด้วยเหตุนี้

ไม้พะยูงจึงเป็นไม้ที่มีราคาแพงที่สุด ปัจจุบันต้นพะยูงนี้ยังมีเหลืออยู่แห่งเดียวในประเทศไทย และสามารถปลูกได้ทุกภาคในประเทศไทย