s
หน้าแรก

ประวัติสำนักงานทางหลวงที่ 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ

โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร

บุคลากร

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

ที่ตั้งหน่วยงาน

ส่วน / ฝ่าย / หน่วยงาน

Link อื่นๆ

บริการประชาชน

สถิติระยะทาง

สถิติจับกุมรถบรรทุกน้ำหนัก เกินพิกัด

สถิติอุบัติเหตุ

หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

แขวงทางหลวงลำพูน

แขวงทางหลวงลำปางที่ 1

แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

แขวงทางหลวงลำปางที่ 2

 

 

  ประวัติสำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)

สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2480 ในชื่อ “สำนักงานทางภาคเหนือ” ตั้งอยู่ที่ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และเป็นที่ตั้งของแขวงทางหลวงลำปางในปัจจุบัน ซึ่งในขณะนั้นอยู่ในสังกัดของกองทาง กรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และมีหน้าที่กำกับดูแลส่วนราชการรองในสังกัด และแบ่งการทำงานเป็นหมวดก่อสร้างทาง ประกอบด้วย

  • หมวดก่อสร้างทางลำปาง
  • หมวดก่อสร้างทางแพร่
  • หมวดก่อสร้างทางเชียงราย
  • หมวดก่อสร้างทางเชียงใหม่

        ในปี พ.ศ. 2484 กองทางก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกรมทางหลวงโอนสังกัดจาก กรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย มาสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้เปลี่ยนชื่อจากสำนักงานทางภาคเหนือ เป็น “เขตการทางเชียงใหม่” สำหรับหมวดก่อสร้างทางได้เปลี่ยนชื่อเป็นแขวงการทาง ตามพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

         ต่อมาในปี พ.ศ. 2493 ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานมาอยู่ที่ เลขที่ 1 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และในปี พ.ศ. 2495 เขตการทางเชียงใหม่ได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดแพร่และเชียงรายให้เขตการทางแพร่ ดำเนินการต่อไป

         และในปี พ.ศ. 2534 กรมทางหลวงได้ปรับโครงสร้างการบริหารดำเนินงานใหม่ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 และได้เปลี่ยนชื่อจากเขตการทางเชียงใหม่เป็น “สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)” จากนั้นจึงได้เลื่อนฐานะขึ้นเป็นสำนักชื่อว่า “สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 จวบจนถึงปัจจุบัน

การแบ่งส่วนราชการ

สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นหน่วยงาน 1 ใน 15 สำนักงานทางหลวง ของกรมทางหลวง เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ขึ้นตรงต่อกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มีผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง ระดับ 9(วิศวกรโยธา 9) เป็นผู้บังคับบัญชา และมีรองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง ระดับ 9 (วิศวกรวิชาชีพ 9 วช.)
(2 ตำแหน่ง) เป็นผู้ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ในการบริหารราชการ มีหน่วยงานในสังกัดฯ 8 ส่วน
7 แขวงทางหลวง ดังนี้.-

หน่วยงานในสำนักทางหลวงที่ 1 ได้แก่
1. ส่วนบริหาร
2. ส่วนแผนงาน
3. ส่วนอำนวยความปลอดภัย
4. ส่วนสำรวจและออกแบบ
5. ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
6. ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
7. ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
8. ส่วนเครื่องกล

แขวงการทาง และสำนักงานบำรุงทางในสังกัด ได้แก่
1. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3. แขวงทางหลวงลำปางที่ 1ห
4. แขวงทางหลวงลำพูน
5. แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
6. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
7. แขวงทางหลวงลำปางที่ 2