หน้าแรก

ประวัติสำนักงานทางหลวงที่ 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ

โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร

บุคลากร

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

ที่ตั้งหน่วยงาน

ส่วน / ฝ่าย / หน่วยงาน

Link อื่นๆ

บริการประชาชน

สถิติระยะทาง

สถิติจับกุมรถบรรทุกน้ำหนัก เกินพิกัด

สถิติอุบัติเหตุ

หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

แขวงทางหลวงลำพูน

แขวงทางหลวงลำปางที่ 1

แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

แขวงทางหลวงลำปางที่ 2

 

  คณะผู้บริหารสำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)

นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1

นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์
รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1.1

นายอรรถพันธ์ เกษมพงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1.2

นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

นางจีริกุล วงษ์รอด
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

นายอนุฤทธิ์ อุดมสม
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

นายภาสกร เจตะบุตร
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความปลอดภัย

นายอำนวย มาเมือง
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง

นางจีราพิชญ์ ทับทิมแท้
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป

นายจำรัส ดิษฐ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล

นายเมธี เขียวอ่อน
ผู้อำนวยการส่วนกฏหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

นายพิชัย วงศ์รจิต
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายภานุวัฒน์ สวนสอน
ผู้อำนวยการส่วนไฟฟ้า