แบบฟอร์มรายชื่อเจ้าหน้าที่เครือข่าย ICT AGENT

หน่วยงาน สทล.๑ (เชียงใหม่)

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
อีเมลล์
โทรศัพท
นายพิชัย วงศ์รจิต
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
doh0102@doh.go.th
084-378-9192
นายบุญสม ทาเขียว
พนักงานธุรการ ส.๒
boonsom_ta@yahoo.co.th
081-387-2576